Bundestagsbüro Berlin

Stephan Noack (Büroleitung)
Tel.: 030 – 227 71421
Fax: 030 – 227 76518
E-Mail: petra.sitte@bundestag.de

Dr. Simon Weiß (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Tel.: 030 – 227 71420
Fax: 030 – 227 76518
E-Mail: petra.sitte.ma01@bundestag.de

David Meienreis (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Tel.: 030 – 227 71419
Fax: 030 – 227 76518
E-Mail: petra.sitte.ma02@bundestag.de

Heike Hirschberg (Mitarbeiterin)
Tel.: 030 – 227 71421
Fax: 030 – 227 76518
E-Mail: petra.sitte.ma09@bundestag.de